Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
– Opdrachtnemer: Slim Geleerd, opgericht door Loes van Wezel, KVK nummer: 72158166
– Opdrachtgever: de wederpartij die de opdracht verstrekt en/of gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer.
– Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

2. Algemeen
– Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
-Van aanvaarding van het aanbod in de factuur is pas sprake als beide partijen het over de inhoud van de factuur eens zijn. De opdrachtgever kan ook voorafgaand aan een overeenkomst om een prijsopgave vragen. De opdrachtnemer zal dan een offerte sturen.
– De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de overeenkomst en hier zijn/haar toestemming voor geeft, indien van toepassing. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de overeenkomst of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Opdrachtnemer kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

4. Uitvoering van de overeenkomst
– Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt en zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een trainer en opvoedcoach verwacht mag worden.
– Afspraken voor een training, sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat hij/zij en/of het kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken.
– Indien een training, sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen, omdat de opdrachtgever en/of kind niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledig tarief verschuldigd.
– Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting richting de opdrachtgever maar nooit een resultaatsverplichting.

5. Tarieven en betalingsvoorwaarden
– De actuele tarieven van de opdrachtnemer staan vermeld op de website www.slimgeleerd.nl. Alle bedragen zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.
– Losse sessies en/of activiteiten of strippenkaarten kunnen vooraf of na afloop van de dienst ook contact of per pin betaald worden. Overige diensten dienen middels facturering te worden voldaan.
– Bij afspraken binnen een straal van 5 km van het adres  van opdrachtnemer (waaronder de dorpen Sterksel, Leende en Geldrop) worden er geen reiskosten in rekening gebracht, bij afspraken buiten een straal van 5 km worden er reiskosten in rekening gebracht van €0,30 per kilometer.
– Facturering dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden (tenzij anders overeengekomen), middels overschrijving op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
– Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
– Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd de training, sessie en/of activiteit op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.
– Definitieve inschrijving van de training ‘leren leren’ volgt pas na ontvangst van uw betaling. Bij niet tijdige betaling van de trainingskosten kan de cursist deelname aan de training worden ontzegd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

6. Verplaatsen of afzeggen van een afspraak
– Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie en/of activiteit tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
– Bij geen annulering of bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak worden de kosten voor de afspraak (gehele bedrag) in rekening gebracht bij opdrachtgever. In geval van ziekte is nader overleg mogelijk.
– Groepstrainingen ‘leren leren’ kunnen 21 dagen voor de eerste bijeenkomstdatum kosteloos worden geannuleerd, tenzij de opdrachtgever een kortere aanmeldingstijd heeft en anders is afgesproken.
-Vindt annulering van de groepstraining ‘leren leren’ plaats binnen 21 dagen voor aanvang van de cursus dan dient het volledige cursusbedrag te worden voldaan.
– De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor bij onvoldoende belangstelling de groepstraining ‘leren leren’ niet door te laten gaan. In overleg met de opdrachtgever kan er een alternatieve datum worden afgesproken of het volledige betaalde bedrag worden teruggestort.

7. Vertrouwelijkheid en privacy
– Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt, bijvoorbeeld bij signalen dat de veiligheid van het kind en/of ouder(s) in gevaar is.
– Voor overleg met derden, in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de opdrachtgever.
– Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met de persoonsgegevens van opdrachtgever en het kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebeid van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie ook het Privacy Beleid.

8. Aansprakelijkheid
– Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directie of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
– Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadigingen of verloren persoonlijke bezittingen.

9. Toepasselijk recht en geschillen
– Op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
– Alle geschillen die eventueel ontstaan ten aanzien van de door opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten zullen eerst in onderling overleg gepoogd  te worden opgelost, waarbij partijen zich tot het uiterste inspannen, alvorens deze geschillen worden voorgelegd aan de geschillencommissie of bevoegde rechter.

10. Vindplaats en wijzigingen algemene voorwaarden
– Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op www.slimgeleerd.nl
– Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.